• .

 • .

 • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

 • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Copyright 2020 - xtval
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Ανακοινώσεις

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 2. ΟΔΗΓΙΕΣ

Σχετικά με την εφαρμογή της νέας λειτουργίας του Πανεπιστημίου που αφορά στις ηλεκτρονικές διασκέψεις:

 • Στην ιστοσελίδα «Εφαρμογή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης» της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης του Παντείου υπάρχει συνεχής ενημέρωση και οδηγίες για τις ηλεκτρονικές διαλέξεις ,καθώς και τα αντίστοιχα mails υποστήριξης για κάθε εργαλείο. Η ενημέρωση-βελτίωση αυτή προκύπτει από την αλληλεπίδρασή με τους χρήστες (καθηγητές, φοιτητές) στα mails υποστήριξης. Σας ενημερώνουμε ότι έχει προστεθεί το κάτωθι υλικό:
  1. Οδηγίες στ' αγγλικά για ξένους φοιτητές (Erasmus) και για τα δύο εργαλεία, Skype for Business και MSTeams
  2. Συχνές ερωτήσεις στ' αγγλικά για ξένους φοιτητές (Erasmus) και για τα δύο εργαλεία, SkypeforBusinessκαι MSTeams
 • Στο menu «Υποστήριξη χρηστών» στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης του Παντείου έχουν αναρτηθεί άρθρα σχετικά με:

- Browsers και λειτουργικά συστήματα, που υποστηρίζουν (λειτουργούν καλύτερα) με το Skype for Business

- Χρήση του MS Teams σε mac

 • Αν ο/η διδάσκων/ουσα επιθυμεί να δημιουργήσει ομάδα/ες με τα mails των φοιτητών στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο, υπάρχουν οι σχετικές οδηγίες στην ιστοσελίδα της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης του Παντείου, στο menu «Υποστήριξη χρηστών»

 • Τα δύο 2 εργαλεία Skype forBusiness και MS Teams υποστηρίζουν μέχρι και 250 χρήστες. Αν ο/η διδάσκων/ουσα έχει στο μάθημά του συμμετοχή πάνω από 250 φοιτητές, προτείνονται οι δύο κάτωθι επιλογές:
  • Να χωρίσει σε ομάδες το σύνολο των φοιτητών
  • Να μαγνητοσκοπήσει το ηλεκτρονικό μάθημα
 • Υπενθυμίζουμε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας από τις υπηρεσίες της Δ/νσης Μηχανοργάνωσης μπορείτε να ενημερωθείτε εδώ

Σύντομη περιγραφή του έργου των τμημάτων της Διεύθυνσης

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εποπτεία & διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων), την υποστήριξη & διαχείριση του εξοπλισμού (υλικό & λογισμικό ), την υποστήριξη  περισσότερων  των 20.000 μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό & διοικητικό προσωπικό, καθώς προπτυχιακούς , μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές) .

Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών και ιστοσελίδων  (dns).

Δημιουργία , διαχείριση , υποστήριξη του ιστότοπου του τμήματος.

Διαχείριση χρηστών στη Διαύγεια. 

Υποστήριξη – συντήρηση – διαχείριση εφαρμογών στο δίκτυο Internet (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μόνο κέντρου διαχείρισης δικτύου(NOC), μεταφορά αρχείων (FTP), υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy) των Servers δικτύου εφαρμογών του Πανεπιστημίου και Internet. 

Φιλοξενία των ιστοσελίδων των τμημάτων (Web Hosting). 

Παρακολούθηση αναγκών και αποθεμάτων υλικού Πληροφορικής,  τήρηση αρχείου εξοπλισμού και υλικού Πληροφορικής , διαχείριση και ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρονικού υλικού Πληροφορικής

Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες εξοπλισμού Πληροφορικής σε Hardware και Software του Παν/μίου. (Έκδοση προδιαγραφών για εξοπλισμό & λογισμικό). Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες μηχανογραφικών αναλωσίμων.

 

Αξιολόγηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε Διαγωνισμούς Πληροφορικής. (Τεχνική αξιολόγηση προσφερόμενου εξοπλισμού Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο.)Αξιολόγηση συστημάτων υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου.

Συγκεκριμένα την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Φοιτητολόγιο»

(προπτυχιακά-μεταπτυχιακά-μέλη ΔΕΠ), διαχείριση και συντήρηση στατιστικών στοιχείων του Πανεπιστημίου.

Η διαχείριση των web εφαρμογών (ηλεκτρονική βαθμολόγηση διδασκόντων, ηλεκτρονική δήλωση-αναλυτική βαθμολογία φοιτητών),

υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών και υλικών του Πανεπιστημίου αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση τους.

 

Υποστήριξη-συντήρηση βλαβών υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Συντονισμός και χρήση Τηλεδιασκέψεων.    

Συντονισμός και κατανομή Αιθουσών Διδασκαλίας.

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εργαστηρίων Η/Υ.    

Σχεδιασμός των εφαρμογών για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και μελέτη των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.

Ενημέρωση, εκπαίδευση και στήριξη προσωπικού και φοιτητών στη χρήση και εκμετάλλευση των δικτύων.

Διοργάνωση σεμιναρίων και η έρευνα και ο σχεδιασμός για χρήση νέων τεχνολογιών.

Έκδοση προδιαγραφών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 

Επίλυση παρουσιαζομένων προβλημάτων σε Hardware και Software.

f t g m