• .

 • .

 • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

 • Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης

Copyright 2020 - xtval
ukbinaryoptions.net/Finpari Bonus Codes

Ανακοινώσεις

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - 5. (ενημέρωση-οδηγίες)

 

Υπενθυμίζουμε ότι στην υποσελίδα «ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» υπάρχουν οι σχετικές οδηγίες καθώς και επιπλέον υλικό στο submenu «Υποστήριξη Χρηστών» της ιστοσελίδας της Διεύθυνσης Μηχανοργάνωσης.

Επειδή οι ενημερώσεις στέλνονται στις λίστες διανομής του Παντείου, οι οποίες αφορούν στα ιδρυματικά mails των κατόχων, παρακαλούνται  να ελέγχονται τα εισερχόμενα του λογαριασμού.

Επίσης μπορεί να γίνει χρήση της δυνατότητας προώθησης των εισερχόμενων σε κάποιον άλλο λογαριασμό. Οδηγίες στην υποσελίδα  «Αυτόματη προώθηση μηνυμάτων σε άλλο λογαριασμό»

 

Συχνή ερώτηση που αφορά στο Skype for Business:

Πώς γίνεται να ορίσω παρουσιαστή ακόμα και κάποιον που δε διαθέτει mail του ιδρύματος.

Απάντηση:

Αν δεν έχει οριστεί κατά τη δημιουργία του μαθήματος μπορείτε να ορίσετε όποιον επιθυμείτε κατά τη διεξαγωγή της τηλεδιάσκεψης. 

Για να κάνετε κάποιον παρουσιαστή στη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης

 1. Επιλέξτε το εικονίδιο των συμμετεχόντων από το κύριο παράθυρο της σύσκεψης.
 2. Από το παράθυρο συμμετεχόντων, κάντε δεξί κλικ στον επιθυμητό συμμετέχοντα και επιλέξτε δημιουργία παρουσιαστή.

   Στο πεδίο «ποιος είναι ο παρουσιαστής» μπορείτε να επιλέξετε τα άτομα που θα γίνουν παρουσιαστές στη σύσκεψή σας. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι όλοι οι παρουσιαστές έχουν πλήρη έλεγχο της σύσκεψης.

  Στο κάτωθι link θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές κατά τη δημιουργία της σύσκεψης και τις λειτουργίες αυτών.
  Ορισμός συμμετέχοντα ως παρουσιαστή στο Skype for Business

Σύντομη περιγραφή του έργου των τμημάτων της Διεύθυνσης

ΤΜΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εποπτεία & διαχείριση της λειτουργίας του δικτύου επικοινωνιών (τηλεφωνικό δίκτυο και δίκτυο δεδομένων), την υποστήριξη & διαχείριση του εξοπλισμού (υλικό & λογισμικό ), την υποστήριξη  περισσότερων  των 20.000 μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό & διοικητικό προσωπικό, καθώς προπτυχιακούς , μεταπτυχιακούς & διδακτορικούς φοιτητές) .

Διευθυνσιοδότηση Υπολογιστών και ιστοσελίδων  (dns).

Δημιουργία , διαχείριση , υποστήριξη του ιστότοπου του τμήματος.

Διαχείριση χρηστών στη Διαύγεια. 

Υποστήριξη – συντήρηση – διαχείριση εφαρμογών στο δίκτυο Internet (ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, εφαρμογή απομακρυσμένης πρόσβασης μόνο κέντρου διαχείρισης δικτύου(NOC), μεταφορά αρχείων (FTP), υπηρεσίες Ενδιάμεσου (proxy) των Servers δικτύου εφαρμογών του Πανεπιστημίου και Internet. 

Φιλοξενία των ιστοσελίδων των τμημάτων (Web Hosting). 

Παρακολούθηση αναγκών και αποθεμάτων υλικού Πληροφορικής,  τήρηση αρχείου εξοπλισμού και υλικού Πληροφορικής , διαχείριση και ανακύκλωση παλαιού ηλεκτρονικού υλικού Πληροφορικής

Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες εξοπλισμού Πληροφορικής σε Hardware και Software του Παν/μίου. (Έκδοση προδιαγραφών για εξοπλισμό & λογισμικό). Έκδοση προδιαγραφών για ανάγκες μηχανογραφικών αναλωσίμων.

 

Αξιολόγηση Τεχνικών Χαρακτηριστικών σε Διαγωνισμούς Πληροφορικής. (Τεχνική αξιολόγηση προσφερόμενου εξοπλισμού Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο.)Αξιολόγηση συστημάτων υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Η εκμετάλλευση και συντήρηση μηχανογραφικών εφαρμογών μισθοδοσίας προσωπικού και φοιτητολογίου.

Συγκεκριμένα την ανάλυση, σχεδιασμό, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος «Φοιτητολόγιο»

(προπτυχιακά-μεταπτυχιακά-μέλη ΔΕΠ), διαχείριση και συντήρηση στατιστικών στοιχείων του Πανεπιστημίου.

Η διαχείριση των web εφαρμογών (ηλεκτρονική βαθμολόγηση διδασκόντων, ηλεκτρονική δήλωση-αναλυτική βαθμολογία φοιτητών),

υποστήριξη και συντήρηση εφαρμογών και υλικών του Πανεπιστημίου αλλά και την εκπαίδευση του προσωπικού στην χρήση τους.

 

Υποστήριξη-συντήρηση βλαβών υλικού και λογισμικού.

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Αποστολή του Τμήματος είναι : 

Συντονισμός και χρήση Τηλεδιασκέψεων.    

Συντονισμός και κατανομή Αιθουσών Διδασκαλίας.

Παρακολούθηση καλής λειτουργίας των εργαστηρίων Η/Υ.    

Σχεδιασμός των εφαρμογών για τις διοικητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες του πανεπιστημίου και μελέτη των προβλημάτων που τυχόν ανακύπτουν.

Ενημέρωση, εκπαίδευση και στήριξη προσωπικού και φοιτητών στη χρήση και εκμετάλλευση των δικτύων.

Διοργάνωση σεμιναρίων και η έρευνα και ο σχεδιασμός για χρήση νέων τεχνολογιών.

Έκδοση προδιαγραφών για προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού.

 

Επίλυση παρουσιαζομένων προβλημάτων σε Hardware και Software.

f t g m