Accessibility Tools

Ενσύρματο δίκτυο

Η χρήση του δικτύου του ιδρύματος παραχωρείται για συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αυτονόητο δικαίωμα. Παραχωρείται χωρίς χρέωση στους καθηγητές και το προσωπικό του ιδρύματος. Με ευθύνη και άδεια των νόμιμων οργάνων του ιδρύματος, το παραπάνω προνόμιο επεκτείνεται και προς επιλεγμένους επισκέπτες ή άλλους συνεργάτες του. 

Αίτηση σύνδεσης στο δίκτυο δεδομένων

 

Ορθότητα καταχωρημένων στοιχείων διευθύνσεων δικτύου

Οποιοσδήποτε έχει υπ’ ευθύνη του έναν υπολογιστή που έχει αποκτήσει διεύθυνση δικτύου IP του ιδρύματος, οφείλει να ενημερώνει για τυχόν αλλαγές σε πρίζα, στα στοιχεία του υπολογιστή καθώς και γενικότερα για αλλαγές στον χώρο. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να γίνεται σωστή υποστήριξη από τη Δ/ση Μηχανοργάνωσης σε περιπτώσεις προβλημάτων.

Επίσης, απαγορεύεται η χρήση μη καταχωρημένων (από τη Δ/ση Μηχανοργάνωσης) διευθύνσεων IP σε υπολογιστές καθώς αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της δικτυακής σύνδεσης. Οι βασικές αιτίες είναι δύο:

  1. Η άρνηση εξυπηρέτησης των συγκεκριμένων υπολογιστών από τους εξυπηρετητές (servers)
  2. Η σύγκρουση (IP conflict) διευθύνσεων των υπολογιστών που διαθέτουν επίσημα καταχωρημένη διεύθυνση με εκείνους που τις χρησιμοποιούν ανεπίσημα

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί χρήση μη καταχωρημένης διεύθυνσης, η Δ/νση Μηχανοργάνωσης αυτομάτως παίρνει μέτρα για τη διακοπή της σύνδεσης του εν λόγω υπολογιστή, με σκοπό να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του δικτύου του ιδρύματος.

Αποδέσμευση διεύθυνσης δικτύου IP

Σε περίπτωση που:

  1. μια διεύθυνση IP δεν έχει χρησιμοποιηθεί (ενδεικτικά) για διάστημα μεγαλύτερο του ενός ημερολογιακού έτους ή
  2. δεν έχει χρησιμοποιηθεί (ενδεικτικά) για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την στιγμή της απόδοσης της ή
  3. ο διοικητικά υπεύθυνος έχει αποχωρήσει από το ίδρυμα

η Δ/ση Μηχανοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης της συγκεκριμένης διεύθυνσης και απόδοσής της εκ νέου σε άλλον υπολογιστή.

Θέματα ασφάλειας

Αν προκύψει κάποιο θέμα ασφάλειας στο οποίο εμπλέκεται υπολογιστής με επίσημα καταχωρημένη διεύθυνση ΙΡ, τότε θα ενημερώνεται ο διοικητικά υπεύθυνος αυτής, ο χρήστης του υπολογιστή και η Διοίκηση του ιδρύματος.

Ασύρματο δίκτυο

Δυνατότητα σύνδεσης στο Internet υπολογιστών και συσκευών, συνήθως φορητών, χωρίς τη χρήση καλωδίου δικτύου. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι να διαθέτει ο υπολογιστής συσκευή ασύρματης δικτύωσης (κάρτα ή usb) και να βρίσκεται εντός της εμβέλειας ενός από τα σημεία ασύρματης πρόσβασης (Wireless Access Points). Η δυνατότητα πρόσβασης σε δεδομένα χωρίς τους περιορισμούς των καλωδίων και διάφορων πολύπλοκων διαδικασιών εγκατάστασης κάνουν τα ασύρματα δίκτυα ιδιαίτερα δημοφιλή.

Σημείωση: Σε περίπτωση που υπάρχει ανάγκη ενός χρήστη ή μιας πολύ μικρής κλειστής ομάδας χρηστών του ιδρύματος για ασύρματη πρόσβαση στο Internet (π.χ. διασύνδεση ασύρματων συσκευών εντός ενός γραφείου ή εργαστηρίου), τότε παρέχεται η δυνατότητα χρήσης ενός WLAN, το οποίο να αποτελείται από ένα Access Point, μόνο εφόσον ο χώρος ενδιαφέροντος δεν καλύπτεται από το ασύρματο δίκτυο του ιδρύματος, σε συνεννόηση με τη Δ/νση Μηχανοργάνωσης και κατ’ επέκταση με τη Διοίκηση του ιδρύματος (Πρυτανικές Αρχές) & τις Οικονομικές Υπηρεσίες.

Αίτηση σύνδεσης νέου wlan

Θα καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια από τη Δ/ση Μηχανοργάνωσης, ώστε η κάλυψη των ασύρματων τοπικών δικτύων να περιορίζεται γεωγραφικά εντός των χώρων του ιδρύματος.

Ειδικά τα ξεχωριστά WLANs , θα πρέπει να καλύπτουν ένα σχετικά μικρό χώρο (γραφείο ή εργαστήριο), ενώ δεν επιτρέπεται να εγκαθίστανται και να λειτουργούν παρέχοντας πρόσβαση στο δίκτυο σε χώρους όπου υπάρχει επαρκής κάλυψη από το ασύρματο δίκτυο του ιδρύματος. Σε περίπτωση που ένα WLAN ανιχνευθεί με σχετικά ισχυρό σήμα, η Δ/ση Μηχανοργάνωσης θα πρέπει να ζητήσει από τον υπεύθυνο του WLAN κατ' αρχήν να μειώσει την ισχύ εκπομπής του αντίστοιχου Access Point και κατά δεύτερον να εξετάσει την αναγκαιότητα λειτουργίας αυτού του WLAN. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ως προς τη μείωση της ισχύος εκπομπής, η Δ/ση Μηχανοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύνδεση του αντίστοιχου Access Point με το Δίκτυο.

Σύνδεση στο panteion-wifi

  •  Κατά την είσοδό στο χώρο κάλυψης του ασύρματου δικτύου panteion-wifi,  από το ασύρματο δίκτυο της συσκευής,  έρχεται ενημέρωση ότι έχουν βρεθεί ένα ή παραπάνω δίκτυα  ασύρματης επικοινωνίας.
  •  Επιλέγετε εμφάνιση όλων των διαθέσιμων δικτύων, κάνοντας δεξί κλικ στο εικονίδιο του ασύρματου δικτύου.
  •  Από τη λίστα με τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα κάνετε διπλό κλικ στο δίκτυο του Παντείου, Panteio-wifi και επιλέγετε Σύνδεση (connect).
  •  Εισάγετε τον κωδικό ασφαλείας και η σύνδεση έχει πραγματοποιηθεί.
  •  Αποθηκεύετε αν  θέλετε τη σύνδεση με το δίκτυο Panteio-wifi , ώστε κάθε φορά που θα είσαστε στην εμβέλεια του συγκεκριμένου δικτύου με το άνοιγμα του Η/Υ να συνδέεστε αυτόματα.

Με print screen εδώ.

Απαγορεύεται ρητά:

Οποιαδήποτε χρήση του δικτύου η οποία αντιβαίνει στην Ελληνική νομοθεσία.