Accessibility Tools

Ενσύρματο δίκτυο

Η χρήση του δικτύου του ιδρύματος παραχωρείται για συγκεκριμένους σκοπούς, σύμφωνα με τις αρχές που διέπουν τη λειτουργία του και σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν αυτονόητο δικαίωμα. Παραχωρείται χωρίς χρέωση στους καθηγητές και το προσωπικό του ιδρύματος. Με ευθύνη και άδεια των νόμιμων οργάνων του ιδρύματος, το παραπάνω προνόμιο επεκτείνεται και προς επιλεγμένους επισκέπτες ή άλλους συνεργάτες του. 

Αίτηση σύνδεσης στο δίκτυο δεδομένων

 

Ορθότητα καταχωρημένων στοιχείων διευθύνσεων δικτύου

Οποιοσδήποτε έχει υπ’ ευθύνη του έναν υπολογιστή που έχει αποκτήσει διεύθυνση δικτύου IP του ιδρύματος, οφείλει να ενημερώνει για τυχόν αλλαγές σε πρίζα, στα στοιχεία του υπολογιστή καθώς και γενικότερα για αλλαγές στον χώρο. Οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να γίνεται σωστή υποστήριξη από τη Δ/ση Μηχανοργάνωσης σε περιπτώσεις προβλημάτων.

Επίσης, απαγορεύεται η χρήση μη καταχωρημένων (από τη Δ/ση Μηχανοργάνωσης) διευθύνσεων IP σε υπολογιστές καθώς αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα τη δυσλειτουργία της δικτυακής σύνδεσης. Οι βασικές αιτίες είναι δύο:

 1. Η άρνηση εξυπηρέτησης των συγκεκριμένων υπολογιστών από τους εξυπηρετητές (servers)
 2. Η σύγκρουση (IP conflict) διευθύνσεων των υπολογιστών που διαθέτουν επίσημα καταχωρημένη διεύθυνση με εκείνους που τις χρησιμοποιούν ανεπίσημα

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί χρήση μη καταχωρημένης διεύθυνσης, η Δ/νση Μηχανοργάνωσης αυτομάτως παίρνει μέτρα για τη διακοπή της σύνδεσης του εν λόγω υπολογιστή, με σκοπό να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του δικτύου του ιδρύματος.

Αποδέσμευση διεύθυνσης δικτύου IP

Σε περίπτωση που:

 1. μια διεύθυνση IP δεν έχει χρησιμοποιηθεί (ενδεικτικά) για διάστημα μεγαλύτερο του ενός ημερολογιακού έτους ή
 2. δεν έχει χρησιμοποιηθεί (ενδεικτικά) για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την στιγμή της απόδοσης της ή
 3. ο διοικητικά υπεύθυνος έχει αποχωρήσει από το ίδρυμα

η Δ/ση Μηχανοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα κατάργησης της συγκεκριμένης διεύθυνσης και απόδοσής της εκ νέου σε άλλον υπολογιστή.

Θέματα ασφάλειας

Αν προκύψει κάποιο θέμα ασφάλειας στο οποίο εμπλέκεται υπολογιστής με επίσημα καταχωρημένη διεύθυνση ΙΡ, τότε θα ενημερώνεται ο διοικητικά υπεύθυνος αυτής, ο χρήστης του υπολογιστή και η Διοίκηση του ιδρύματος.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις χρηστών[1]  

Η πρόσβαση των χρηστών στο Δίκτυο Δεδομένων και στα υπολογιστικά συστήματα του ιδρύματος, διέπεται από τους παρακάτω κανόνες:

 1. Κάθε πρίζα του Δικτύου Δεδομένων ενεργοποιείται μετά από αίτηση του υπευθύνου για το συγκεκριμένο χώρο όπου βρίσκεται η πρίζα. Η IP διεύθυνση κάθε δικτυωμένου υπολογιστή (με συγκεκριμένη MAC διεύθυνση) παρέχεται από τη Δ/ση Μηχανοργάνωσης.
 2. Κανένας χρήστης δεν έχει δικαίωμα αλλαγής IP διεύθυνσης υπολογιστή, κάρτας δικτύου, ή πρίζας χωρίς την πρότερη έγκριση της Δ/σης Μηχανοργάνωσης.
 3. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος και υπόλογος για κάθε είδους δραστηριότητα η οποία ξεκινάει ή αναπτύσσεται μέσω της πρίζας δεδομένων, του προσωπικού υπολογιστή, ή του λογαριασμού που του έχει παραχωρηθεί.
 4. Όσον αφορά υπολογιστές που εξυπηρετούν πολλούς χρήστες ή πρίζες που παρέχουν πρόσβαση σε πολλούς υπολογιστές (πχ νησίδες, εργαστήρια), εκτός από τον χρήστη, συνυπεύθυνοι είναι και οι αντίστοιχοι τεχνικοί υπεύθυνοι του εργαστηρίου ή υπολογιστή.
 5. Κάθε χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του προσωπικού υπολογιστή του, όσον αφορά τη σύνδεση με το Δίκτυο Δεδομένων και τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκαλέσουν στο Δίκτυο ελαττωματικά καλώδια, κάρτες δικτύου ή λογισμικό. Η Δ/ση Μηχανοργάνωσης και οι κατά τόπους υπεύθυνοι του ιδρύματος, παρέχουν τεχνικές συμβουλές και συστάσεις με τις οποίες οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται.
 6. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση οποιουδήποτε τμήματος λογισμικού ή υλικού σε υπολογιστή ή λοιπό εξοπλισμό του ιδρύματος, χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Δ/σης Μηχανοργάνωσης ή του αντίστοιχου αρμόδιου οργάνου.
 7. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την επιλογή και τη διαφύλαξη «ασφαλούς» συνθηματικού (password), το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στο λογαριασμό του. Τα συνθηματικά δεν πρέπει ποτέ να δίνονται σε τρίτους, να φυλάσσονται σε ηλεκτρονική μορφή ή να γράφονται σε χαρτί.
 8. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε κακόβουλες προσπάθειες επικοινωνίας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου) από άτομα που ισχυρίζονται ότι είναι υπεύθυνοι συστημάτων και ζητούν να μάθουν συνθηματικά χρηστών. Οι πραγματικοί χειριστές συστημάτων ποτέ δεν θα ζητήσουν κάτι τέτοιο.
 9. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος για την προστασία των δεδομένων του από λαθραία ανάγνωση ή αλλοίωση από τρίτους. Για το σκοπό αυτό ο χρήστης μπορεί να αξιοποιήσει όποιο μηχανισμό ασφαλείας κρίνει σκόπιμο και του παρέχει το αντίστοιχο σύστημα.
 10. Οι χρήστες δεσμεύονται να μη προβούν σε ενέργειες που συνιστούν παραβίαση του προσωπικού απόρρητου άλλων χρηστών και του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω του Δικτύου Δεδομένων του ιδρύματος. Επίσης, οι χρήστες απαγορεύεται να προβαίνουν σε παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Τέλος, οι χρήστες δεσμεύονται να αποκτούν πρόσβαση αποκλειστικά σε δεδομένα που αναφέρονται στους ίδιους ή είναι δημοσίως ανακοινώσιμα.
 11. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος να αναφέρει επώνυμα ή ανώνυμα, κάθε παραβίαση ή απόπειρα παραβίασης των κανόνων λειτουργίας και ασφάλειας, στους αντίστοιχους υπεύθυνους συστημάτων ή στη Δ/ση Μηχανοργάνωσης.
 12. Είναι υποχρέωση του κάθε χρήστη να χειρίζεται και να χρησιμοποιεί οποιοιδήποτε εξοπλισμό συστημάτων ή δικτύου που ανήκει στον φορέα με προσοχή, ώστε να μην προκαλούνται ζημιές ή φθορές.
 13. Τυχόν ατυχήματα/καταστροφή υλικού που σχετίζονται με τον εξοπλισμό, θα πρέπει να αναφέρονται το ταχύτερο στη Δ/ση Μηχανοργάνωσης (ή στα αντίστοιχα αρμόδια όργανα) ώστε να αποκαθίστανται το συντομότερο δυνατό με δαπάνη του υπαιτίου.
 14. Τέλος, κάθε χρήστης οφείλει να σέβεται και να μην παρενοχλεί τους υπόλοιπους χρήστες, να μην σπαταλά άσκοπα πόρους και να μην προβαίνει σε ανήθικες ή παράνομες πράξεις, χρησιμοποιώντας τα συστήματα και το Δίκτυο Δεδομένων του ιδρύματος.

Επίσης, οι χρήστες των υπηρεσιών του ιδρύματος οφείλουν να τηρούν τους γραπτούς και άγραφους – εθιμικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση του Διαδικτύου και γενικότερα των δικτύων τηλεφωνίας και υπολογιστών. Έτσι, διαμέσου του Δικτύου Δεδομένων του ιδρύματος δεν επιτρέπεται μεταξύ άλλων:

 • Η προσπάθεια παραβίασης (επιτυχής ή όχι) της ασφάλειας (security) των υπολογιστικών συστημάτων του ιδρύματος ή τρίτων, είτε αυτή η προσπάθεια συνδέεται είτε δεν συνδέεται με απώλεια δεδομένων.
 • Η προσπάθεια παραβίασης (επιτυχής ή όχι) του προσωπικού απόρρητου χρηστών.
 • Η επίθεση (επιτυχής ή όχι) με σκοπό την άρνηση παροχής υπηρεσίας (Denial of Service - DoS attack) του ιδρύματος ή τρίτων.
 • Η υπερφόρτωση και η μη λελογισμένη χρήση των υπολογιστικών και δικτυακών πόρων του ιδρύματος.
 • H αποστολή μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χωρίς κάτι τέτοιο να ζητηθεί από τους παραλήπτες (spamming).
 • Η χρήση των δικτυακών πόρων και των υπολογιστικών συστημάτων που οδηγεί σε κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και τις σχέσεις της χώρας με τρίτες χώρες.
 • Η χρήση των δικτυακών πόρων και των υπολογιστικών συστημάτων για παράνομες δραστηριότητες.
 • Η χρήση των δικτυακών πόρων για παραβίαση (με παραγωγή, δημοσίευση ή διακίνηση υλικού) των πνευματικών δικαιωμάτων (copyrights) των δικαιούχων.

Νέες συνδέσεις και φυσική επέκταση δικτύου

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμεί την τοποθέτηση πρίζας δικτύου στο χώρο του, θα πρέπει να γνωστοποιήσει το αίτημά του στη Δ/ση Μηχανοργάνωσης, με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου του οικείου Τμήματος. Στο αίτημα θα πρέπει να αναφέρεται το κτίριο, ο όροφος και ο χώρος στον οποίο αιτείται να τοποθετηθεί πρίζα/ες.

Η Δ/ση Μηχανοργάνωσης, πριν από την προκήρυξη ενός διαγωνισμού για την επέκταση του δικτύου δεδομένων, θα πρέπει να συγκεντρώνει όλες τις αιτήσεις, και να προσπαθεί να τις ικανοποιήσει, εκτός εάν ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού δεν το επιτρέπει. Στην τελευταία περίπτωση, οι αιτήσεις θα πρέπει να ικανοποιούνται με χρονική σειρά προτεραιότητας.

Στην περίπτωση που δεν είναι επιθυμητή η αναμονή μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγωνισμού επέκτασης, θα μπορούσε ένα φυσικό πρόσωπο, τμήμα ή μονάδα του ιδρύματος να τοποθετήσει πρίζα/ες με δικά του/της έξοδα αλλά με τις προδιαγραφές της Δ/σης Μηχανοργάνωσης. Στην περίπτωση αυτή η εργασία θα πρέπει να ανατεθεί σε εταιρία που έχει αποδεδειγμένα την ικανότητα εγκατάστασης και πιστοποίησης δομημένης καλωδίωσης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΙΑ/ΤΙΑ 568-Α ή αντίστοιχο.

Οποιαδήποτε εργασία γίνεται κάτω από την επίβλεψη των τεχνικών της Δ/σης Μηχανοργάνωσης, και αφού έχει προηγηθεί η απαραίτητη συνεννόηση. Με το πέρας της εγκατάστασης, η εταιρία είναι υποχρεωμένη να παραδώσει στη Δ/ση Μηχανοργάνωσης την απαραίτητη πιστοποίηση, η οποία θα αποτελείται από τις μετρήσεις της καλωδίωσης μέσω κατάλληλων προδιαγραφών Cable Tester, κατόψεις του χώρου τοποθέτησης σε ηλεκτρονική μορφή και πίνακες μικτονομήσεων (κυρίων και ενδιάμεσων). Κάθε πρίζα θα πρέπει να τοποθετείται σύμφωνα με το υπάρχον σύστημα αριθμοδότησης του ιδρύματος.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω δεν τηρηθούν, η Δ/ση Μηχανοργάνωσης διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέψει τη σύνδεση της πρίζας στο δίκτυο του ιδρύματος.

[1] Χρήστης (δικτύου) ονομάζεται η ακαδημαϊκή μονάδα του ιδρύματος (Σχολή, Τμήμα, Επιτροπή κτλ) ή το νομικό πρόσωπο (διασυνδεδεμένος φορέας) ή το φυσικό πρόσωπο (μέλος του ιδρύματος ή διασυνδεδεμένου φορέα), στο οποίο παρέχονται υπηρεσίες. Ως φυσικό πρόσωπο «χρήστης» νοείται οποιοσδήποτε στον οποίο παρέχονται υπηρεσίες από την Δ/νση Μηχανοργάνωσης (π.χ. υπηρεσία e-mail). Επίσης «χρήστης» μπορεί να είναι ένα μηχάνημα το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν ένα ή περισσότερα φυσικά πρόσωπα, και το οποίο είναι φυσικά διασυνδεδεμένο με τον εξοπλισμό της Δ/σης Μηχανοργάνωσης. Επειδή όμως για κάθε διασυνδεδεμένο μηχάνημα υπάρχει κάποιος υπόλογος, οι κανονισμοί αφορούν και όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν πρόσβαση στο Δίκτυο.